Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมประชุมจัดทำมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:44 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยอธิการบดีได้ให้แนวนโยบายในการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากนั้น อาจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้บรรยาย (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านการปรกันคุณภาพการศึกษา จากนั้นผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ของแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัย แบ่งกลุ่มจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั้ง 5 องค์ประกอบ โดยมีวิทยากรแต่ละกลุ่มได้แก่ อาจารย์ปราณี เนรมิตร ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม ดร.สมพร พูลพงษ์ อาจารย์ชุณษิตา นาคภพ และ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยอธิการบดีได้ให้แนวนโยบายในการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากนั้น อาจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้บรรยาย (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านการปรกันคุณภาพการศึกษา จากนั้นผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ของแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัย แบ่งกลุ่มจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั้ง 5 องค์ประกอบ โดยมีวิทยากรแต่ละกลุ่มได้แก่ อาจารย์ปราณี เนรมิตร ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม ดร.สมพร พูลพงษ์ อาจารย์ชุณษิตา นาคภพ และ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:44 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23