Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ชาวราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมใจร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ

วันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:32 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิากรบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และจิตอาสาจากเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนสวรรค์วิถี ตั้งแต่แยกฟ้าใหม่ ถึงบริเวณแยกตลาดศรีนคร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ตั้งแต่บริเวณแยกฟ้าใหม่ ถึงบริเวณแยกตลาดศรีนคร ให้มีความสะอาดและสวยงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิากรบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวว่า ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ “เราทําความดีด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน ศูนย์อํานวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดําริ (ศอญ.) จึงถือกําเนิดขึ้น ตามแนวพระบรมราโชบาย เป็นเครื่องมือทําหน้าที่ ประสานความร่วมมือทํางานระหว่างหน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทํางานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า รักษา สืบสาน ต่อยอด โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วยทําความสะอาดถนนและริมทางเท้า บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ตั้งแต่แยกฟ้าใหม่ถึงแยกตลาดศรีนคร ระยะทาง 860 เมตร และทาสีฟุตปาธบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ประตู 1 ถึงสุดรั้วมหาวิทยาลัยด้านกองบังคับการตรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 260 เมตร มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และจิตอาสาจากเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมรวมกว่า 600 คน
ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิากรบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และจิตอาสาจากเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนสวรรค์วิถี ตั้งแต่แยกฟ้าใหม่ ถึงบริเวณแยกตลาดศรีนคร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ตั้งแต่บริเวณแยกฟ้าใหม่ ถึงบริเวณแยกตลาดศรีนคร ให้มีความสะอาดและสวยงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิากรบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวว่า ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ “เราทําความดีด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน ศูนย์อํานวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดําริ (ศอญ.) จึงถือกําเนิดขึ้น ตามแนวพระบรมราโชบาย เป็นเครื่องมือทําหน้าที่ ประสานความร่วมมือทํางานระหว่างหน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทํางานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า รักษา สืบสาน ต่อยอด โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วยทําความสะอาดถนนและริมทางเท้า บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ตั้งแต่แยกฟ้าใหม่ถึงแยกตลาดศรีนคร ระยะทาง 860 เมตร และทาสีฟุตปาธบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ประตู 1 ถึงสุดรั้วมหาวิทยาลัยด้านกองบังคับการตรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 260 เมตร มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และจิตอาสาจากเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมรวมกว่า 600 คน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:32 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23