Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อธิการบดี ประชุมคณาจารย์และบุคลากร มรนว. ก่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562

วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:53 น.
ห้องประชุมอารมวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้แจ้งคณาจารย์และบุคลากรได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการบงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ของพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอื่นๆ ก่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอารมวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ -----------------------------------------------------------------‪ งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร #มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #NSRU http://www.nsru.ac.th ‪Facebook : nsrunews https://www.facebook.com/nsrunews/ ‪Youtube : NSRU Channel https://bit.ly/2QXCbrC ‪Instagram : nsru_news https://bit.ly/2NLcNn1 Twitter : @NSRU_news https://bit.ly/2J15nez
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้แจ้งคณาจารย์และบุคลากรได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการบงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ของพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอื่นๆ ก่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอารมวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ -----------------------------------------------------------------‪ งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร #มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #NSRU http://www.nsru.ac.th ‪Facebook : nsrunews https://www.facebook.com/nsrunews/ ‪Youtube : NSRU Channel https://bit.ly/2QXCbrC ‪Instagram : nsru_news https://bit.ly/2NLcNn1 Twitter : @NSRU_news https://bit.ly/2J15nez

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:53 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอารมวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23