Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะครุศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562

วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:56 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาครเรียนที่ 1/2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานว่า นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาครู เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จะต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้บูรณาการความรู้ในวิชาครูและความรู้ในวิชาเฉพาะสาขาทั้งหมดสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจของการศึกษาวิชาชีพครู โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ส่งนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอนจำนวน 400 คน ในสถานศึกษา 108 แห่ง ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท และพิจิตร เพื่อให้กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาครเรียนที่ 1/2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานว่า นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาครู เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จะต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้บูรณาการความรู้ในวิชาครูและความรู้ในวิชาเฉพาะสาขาทั้งหมดสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจของการศึกษาวิชาชีพครู โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ส่งนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอนจำนวน 400 คน ในสถานศึกษา 108 แห่ง ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท และพิจิตร เพื่อให้กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:56 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23