Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีพลีกรรมตักน้ำ ประกอบพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

วันที่ 6 เดือนเมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16:32 น.
จังหวัดนครสวรรค์

    จังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเชิญน้ำอภิเษกจากสะดือบึงบอระเพ็ดไปยังวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง วันนี้ ( 6 เมษายน 2562 ) เวลา 11.52 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณสะดือบึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และร่วมขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากสะดือบึงบอระเพ็ดไปยัง พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเชิญน้ำอภิเษกจากสะดือบึงบอระเพ็ดไปยังวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง “พิธีพลีกรรมตักน้ำ” กำหนดขึ้นในวันที่ 6 เม.ย. 2562 ฤกษ์เวลา 11.52-12.38 น. ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 107 แหล่งน้ำ เพื่อทำ "น้ำอภิเษก" สำหรับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 4 พ.ค.2562 จังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีฯ ที่วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง โดยจังหวัดได้จัดเตรียมเก้าอี้ เต้นท์ ไว้รองรับ ทั้งวันที่ 6 , วันที่ 8 และวันที่ 9 เมษายน 2562 การแต่งกาย ชุดสุภาพ สีเหลือง , แนะนำให้เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง หรือมีญาติมาส่ง เนื่องจากพื้นที่สำหรับจอดรถอาจมีไม่เพียงพอ อีกทั้งสามารถจอดรถได้ที่บริเวณรอบอุทยานสวรรค์ และเนื่องจากพิธีฯ บางส่วนจัดขึ้นใน เวลากลางวัน อากาศอาจจะร้อน ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว โปรดเตรียมตัวให้พร้อม ทั้ง น้ำดื่ม และยา ต่างๆ ในส่วนของน้ำดื่ม จังหวัดจะจัดเตรียมไว้บางส่วน แต่เพื่อความไม่ประมาท ผู้ร่วมงานควรจัดเตรียมมาให้พร้อม และเนื่องจากพิธีทำน้ำอภิเษกเป็นพิธีที่สำคัญ ของจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างร่วมพิธีฯ กรุณา ปิดเสียงเรียกเข้าเครื่องมือสื่อสาร และร่วมพิธีฯ ด้วยอาการอันสงบ เพื่อรับความเป็นสิริมงคล ในพิธีประวัติศาสตร์ครั้งนี้พร้อมกันทั้งจังหวัดนครสวรรค์ ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ #ราชภัฏนครสวรรค์ #NSRU ----------------------------------------------------------- งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ‪มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ http://www.nsru.ac.th ‪Facebook : nsrunews https://www.facebook.com/nsrunews/ ‪Youtube : NSRU Channel https://bit.ly/2QXCbrC ‪Instagram : nsru_news https://bit.ly/2NLcNn1 Twitter : @NSRU_news https://bit.ly/2J15nez
จังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเชิญน้ำอภิเษกจากสะดือบึงบอระเพ็ดไปยังวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง วันนี้ ( 6 เมษายน 2562 ) เวลา 11.52 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณสะดือบึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และร่วมขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากสะดือบึงบอระเพ็ดไปยัง พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเชิญน้ำอภิเษกจากสะดือบึงบอระเพ็ดไปยังวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง “พิธีพลีกรรมตักน้ำ” กำหนดขึ้นในวันที่ 6 เม.ย. 2562 ฤกษ์เวลา 11.52-12.38 น. ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 107 แหล่งน้ำ เพื่อทำ "น้ำอภิเษก" สำหรับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 4 พ.ค.2562 จังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีฯ ที่วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง โดยจังหวัดได้จัดเตรียมเก้าอี้ เต้นท์ ไว้รองรับ ทั้งวันที่ 6 , วันที่ 8 และวันที่ 9 เมษายน 2562 การแต่งกาย ชุดสุภาพ สีเหลือง , แนะนำให้เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง หรือมีญาติมาส่ง เนื่องจากพื้นที่สำหรับจอดรถอาจมีไม่เพียงพอ อีกทั้งสามารถจอดรถได้ที่บริเวณรอบอุทยานสวรรค์ และเนื่องจากพิธีฯ บางส่วนจัดขึ้นใน เวลากลางวัน อากาศอาจจะร้อน ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว โปรดเตรียมตัวให้พร้อม ทั้ง น้ำดื่ม และยา ต่างๆ ในส่วนของน้ำดื่ม จังหวัดจะจัดเตรียมไว้บางส่วน แต่เพื่อความไม่ประมาท ผู้ร่วมงานควรจัดเตรียมมาให้พร้อม และเนื่องจากพิธีทำน้ำอภิเษกเป็นพิธีที่สำคัญ ของจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างร่วมพิธีฯ กรุณา ปิดเสียงเรียกเข้าเครื่องมือสื่อสาร และร่วมพิธีฯ ด้วยอาการอันสงบ เพื่อรับความเป็นสิริมงคล ในพิธีประวัติศาสตร์ครั้งนี้พร้อมกันทั้งจังหวัดนครสวรรค์ ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ #ราชภัฏนครสวรรค์ #NSRU ----------------------------------------------------------- งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ‪มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ http://www.nsru.ac.th ‪Facebook : nsrunews https://www.facebook.com/nsrunews/ ‪Youtube : NSRU Channel https://bit.ly/2QXCbrC ‪Instagram : nsru_news https://bit.ly/2NLcNn1 Twitter : @NSRU_news https://bit.ly/2J15nez

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนเมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16:32 น.

สถานที่จัดงาน
จังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23