Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ลงนาม MOU กับ ธ.กรุงไทย โครงการ NSRU Smart University

วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 19:13 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 12 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และคุณปิติ ธนวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง บมจ. ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารการจัดการเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ NSRU Smart University ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี อาจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ปราณี เนรมิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คุณพลกฤษณ์ ตรีภูริทัตผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักเขต สำนักงานเขตนครสวรรค์ คุณกอบกุล รัตนไพบูลย์สวัสดิ์ ผู้จัดการสาขาอาวุโส สาขาสวรรค์วิถี และสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมมืออย่างเป็นทางการ กับธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำของภาครัฐ ในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับธนาคารกรุงไทยนั้น มุ่งเน้นสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ผ่าน นวัตกรรมต่างๆ ของธนคารกรุงไทย เช่น บัตรประจำตัวนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการชำระเงิน ให้เกิดความสะดวกแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการทางการเงินภายใต้โครงการ NSRU Smart University ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบงานของธนาคารกรุงไทย
วันที่ 12 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และคุณปิติ ธนวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง บมจ. ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารการจัดการเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ NSRU Smart University ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี อาจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ปราณี เนรมิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คุณพลกฤษณ์ ตรีภูริทัตผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักเขต สำนักงานเขตนครสวรรค์ คุณกอบกุล รัตนไพบูลย์สวัสดิ์ ผู้จัดการสาขาอาวุโส สาขาสวรรค์วิถี และสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมมืออย่างเป็นทางการ กับธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำของภาครัฐ ในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับธนาคารกรุงไทยนั้น มุ่งเน้นสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ผ่าน นวัตกรรมต่างๆ ของธนคารกรุงไทย เช่น บัตรประจำตัวนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการชำระเงิน ให้เกิดความสะดวกแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการทางการเงินภายใต้โครงการ NSRU Smart University ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบงานของธนาคารกรุงไทย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 19:13 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23