Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการ "พ่อ" ผู้ทรงพระอัจฉริยภาพ ด้านกีฬา ดนตรีและศิลปะ

วันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:30 น.
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

    

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:30 น.

สถานที่จัดงาน
สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23