Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นศ.คหกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏ นว. คว้ารางวัลถ้วยประทานพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประกวดกระเช้าสร้างสรรค์

วันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:42 น.
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ รังสิต จ.ปทุมธานี

    นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมการประกวดกระเช้าสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์นวัตวิถี ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ รังสิต จ.ปทุมธานี จัดโดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย “คหกรรมศาสตร์ร้อยเรียงวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมชุมชน” โดยทีมนักศึกษาจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัล 2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ สมาชิกในทีมได้แก่ นายชัญญา บุญเล็ก และนาย ชัยวัฒน์ เรืองพูล ได้รับถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และรางวัลชมเชย สมาชิกในทีมได้แก่ นายธนพล แสงทอง และนายอัมรินทร์ อินทศร โดยมีอาจารย์วรรณวิภา โคกครุฑ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา มีทีมจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้จำนวน 19 ทีม
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมการประกวดกระเช้าสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์นวัตวิถี ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ รังสิต จ.ปทุมธานี จัดโดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย “คหกรรมศาสตร์ร้อยเรียงวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมชุมชน” โดยทีมนักศึกษาจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัล 2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ สมาชิกในทีมได้แก่ นายชัญญา บุญเล็ก และนาย ชัยวัฒน์ เรืองพูล ได้รับถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และรางวัลชมเชย สมาชิกในทีมได้แก่ นายธนพล แสงทอง และนายอัมรินทร์ อินทศร โดยมีอาจารย์วรรณวิภา โคกครุฑ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา มีทีมจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้จำนวน 19 ทีม

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:42 น.

สถานที่จัดงาน
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ รังสิต จ.ปทุมธานี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23