Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 08:00 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3

    

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 08:00 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23