Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้ด้านสิทธิหลักประกันสุขภาพในสถาบันการศึกษา"

วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09:32 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้ด้านสิทธิหลักประกันสุขภาพในสถาบันการศึกษา" พร้อมบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างสุขภาพ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ สิทธิประโยชน์ด้านหลักประกันสุขภาพ และเพื่อวิเคราะห์ความต้งการด้านสุขภาพของนักศึกษา โดยมีการบรรยาย "ระบบหลักประกันสุขภาพที่นักศึกษาควรรู้" โดยนายวิสุทธิ บุญญโสภิต รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ พร้อมทีมวิทยากรจากสำนักงาน มีนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผู้นำนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาจากคณะวิชาต่างๆ เข้ารวมการประชุม
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้ด้านสิทธิหลักประกันสุขภาพในสถาบันการศึกษา" พร้อมบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างสุขภาพ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ สิทธิประโยชน์ด้านหลักประกันสุขภาพ และเพื่อวิเคราะห์ความต้งการด้านสุขภาพของนักศึกษา โดยมีการบรรยาย "ระบบหลักประกันสุขภาพที่นักศึกษาควรรู้" โดยนายวิสุทธิ บุญญโสภิต รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ พร้อมทีมวิทยากรจากสำนักงาน มีนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผู้นำนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาจากคณะวิชาต่างๆ เข้ารวมการประชุม

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09:32 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23