Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

หอวัฒนธรรม จ.นครสวรรค์ จัดกิจกรรม "ถอดองค์ความรู้แบบไทย-ไท" ว่าด้วยเรื่องงานใบตอง การห่ออาหารและภาชนะ ม้วน พับ จับจีบ

วันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09:38 น.
หอวัฒนธรรม จ.นครสวรรค์

    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยหอวัฒนธรรม จ.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ถอดองค์ความรู้แบบไทย-ไท" ว่าด้วยเรื่องงานใบตอง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรพร พรหมมาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในครั้งนี้ เป็นการอบรมครั้งที่ 2 ของโครงการ ซึ่งอบรมเกี่ยวกับการห่ออาหารและภาชนะ ม้วน พับ จับจีบ และการอบรมในครั้งต่อไป วันที่ 2 เมษายน 2562 จะอบรมงานใบตอง : ว่าด้วยเรื่องบายศรี
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยหอวัฒนธรรม จ.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ถอดองค์ความรู้แบบไทย-ไท" ว่าด้วยเรื่องงานใบตอง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรพร พรหมมาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในครั้งนี้ เป็นการอบรมครั้งที่ 2 ของโครงการ ซึ่งอบรมเกี่ยวกับการห่ออาหารและภาชนะ ม้วน พับ จับจีบ และการอบรมในครั้งต่อไป วันที่ 2 เมษายน 2562 จะอบรมงานใบตอง : ว่าด้วยเรื่องบายศรี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09:38 น.

สถานที่จัดงาน
หอวัฒนธรรม จ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23