Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมสภามหาวิทยาลัย

วันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 09:00 น.
ห้องประชุมดุสิตา

    

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 09:00 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23