Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 และครั้งที่ 12/2561

วันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 11:15 น.
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี

    การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 11/2561 และครั้งที่ 12/2561 วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีนายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 11/2561 และครั้งที่ 12/2561 วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีนายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 11:15 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23