Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิธีแสดงความอาลัย

วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 08:00 น.
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 08:00 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23