Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ดีงาม! สาขาวิชานิเทศศาสตร์ NSRU จัดแสดงละครเวที "MISS JUMBO QUEEN"

วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 18:57 น.
ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร 8

    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการแสดงละครเวทีฝีมือนักศึกษา เรื่อง Miss Jumbo Queen ณ ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร 8 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดแสดงละครเวทีในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาทางนิเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาในห้องเรียนมาปฏิบัติจริง ทั้งการวางแผนงาน การเขียนบท การแสดง การจัดทำสื่อมีเดียต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การถ่ายภาพและวีดิทัศน์ โดยมีผู้สนใจประกอบด้วยอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมรับชมเป็นจำนวนมาก และการแสดงได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดี #96ปีราชภัฏนครสวรรค์ #NSRU ----------------------------------------------------------- งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ‪มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ http://www.nsru.ac.th ‪Facebook : nsrunews https://www.facebook.com/nsrunews/ ‪Youtube : NSRU Channel https://bit.ly/2QXCbrC ‪Instagram : nsru_news https://bit.ly/2NLcNn1 Twitter : @NSRU_news https://bit.ly/2J15nez
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการแสดงละครเวทีฝีมือนักศึกษา เรื่อง Miss Jumbo Queen ณ ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร 8 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดแสดงละครเวทีในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาทางนิเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาในห้องเรียนมาปฏิบัติจริง ทั้งการวางแผนงาน การเขียนบท การแสดง การจัดทำสื่อมีเดียต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การถ่ายภาพและวีดิทัศน์ โดยมีผู้สนใจประกอบด้วยอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมรับชมเป็นจำนวนมาก และการแสดงได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดี #96ปีราชภัฏนครสวรรค์ #NSRU ----------------------------------------------------------- งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ‪มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ http://www.nsru.ac.th ‪Facebook : nsrunews https://www.facebook.com/nsrunews/ ‪Youtube : NSRU Channel https://bit.ly/2QXCbrC ‪Instagram : nsru_news https://bit.ly/2NLcNn1 Twitter : @NSRU_news https://bit.ly/2J15nez

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 18:57 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร 8

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23