Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

แนะแนวสู่รั้ว NSRU โรงเรียนอบจ.ชัยนาท อุลิตไพบูรณ์ฯ เทคนิคชัยนาท

วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 18:15 น.
จ.ชัยนาท

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการแนะแนวทางสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ "เลือกสาขาที่ใช่ เรียนในสาขาที่ชอบ" โดยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้เข้าแนะแนวทางศึกษาต่อให้น้องๆ นักเรียนพื้นที่จังหวัดชัยนาท จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ และวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี สำหรับโครงการแนะแนวทางสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการรับสมัครเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ TCAS ซึ่งน้องๆ จะได้มีแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ โดยมีโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียงให้การตอบรับโครงการนี้ และจะเข้าแนะแนวทางการศึกษาต่อในโรงเรียนต่างๆ ตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 รอบโควต้าพิเศษ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561 รอบแฟ้มสะสมงานระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ www.nsru.ac.th #96ปีราชภัฏนครสวรรค์ #NSRU ----------------------------------------------------------- งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ‪มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ http://www.nsru.ac.th ‪Facebook : nsrunews https://www.facebook.com/nsrunews/ ‪Youtube : NSRU Channel https://bit.ly/2QXCbrC ‪Instagram : nsru_news https://bit.ly/2NLcNn1 Twitter : @NSRU_news https://bit.ly/2J15nez
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการแนะแนวทางสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ "เลือกสาขาที่ใช่ เรียนในสาขาที่ชอบ" โดยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้เข้าแนะแนวทางศึกษาต่อให้น้องๆ นักเรียนพื้นที่จังหวัดชัยนาท จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ และวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี สำหรับโครงการแนะแนวทางสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการรับสมัครเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ TCAS ซึ่งน้องๆ จะได้มีแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ โดยมีโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียงให้การตอบรับโครงการนี้ และจะเข้าแนะแนวทางการศึกษาต่อในโรงเรียนต่างๆ ตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 รอบโควต้าพิเศษ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561 รอบแฟ้มสะสมงานระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ www.nsru.ac.th #96ปีราชภัฏนครสวรรค์ #NSRU ----------------------------------------------------------- งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ‪มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ http://www.nsru.ac.th ‪Facebook : nsrunews https://www.facebook.com/nsrunews/ ‪Youtube : NSRU Channel https://bit.ly/2QXCbrC ‪Instagram : nsru_news https://bit.ly/2NLcNn1 Twitter : @NSRU_news https://bit.ly/2J15nez

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 18:15 น.

สถานที่จัดงาน
จ.ชัยนาท

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23