Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ร่วมกันลงนาม(MOU) เพื่อเปิดศูนย์TOEFL ITP

วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 15:06 น.

    วันที่ 6 พ.ย. 2561 คณะผู้บริหารและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสอบ TOEFL ITP (lnstitutional Testing Program) ซึ่งเป็นการสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ TOEFL ITPเป็นการสอบแบบใช้กระดาษในการทำข้อสอบ และเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย โดยในภูมิภาคนี้จะให้ราชภัฏนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางของการสอบ โดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับสถาบันการศึกษานานาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกันลงนาม(MOU) เพื่อเปิดศูนย์TOEFL ITP โดยมีผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ DR.jornathan Lembright (Regional Director of IIE/SEA) ร่วมลงนามในครั้งนี้ ซึ่งเป็นร่วมลงมือครั้งสำคัญ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้เป็นศูนย์สอบและอบรมของอาจารย์และนักศึกษาทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป
วันที่ 6 พ.ย. 2561 คณะผู้บริหารและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสอบ TOEFL ITP (lnstitutional Testing Program) ซึ่งเป็นการสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ TOEFL ITPเป็นการสอบแบบใช้กระดาษในการทำข้อสอบ และเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย โดยในภูมิภาคนี้จะให้ราชภัฏนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางของการสอบ โดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับสถาบันการศึกษานานาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกันลงนาม(MOU) เพื่อเปิดศูนย์TOEFL ITP โดยมีผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ DR.jornathan Lembright (Regional Director of IIE/SEA) ร่วมลงนามในครั้งนี้ ซึ่งเป็นร่วมลงมือครั้งสำคัญ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้เป็นศูนย์สอบและอบรมของอาจารย์และนักศึกษาทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 15:06 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23