Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สาขาภาษาไทย จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาจีน

วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 14:38 น.
ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “ทำงานในประเทศไทย...เตรียมตัวอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหา” ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา พรหมมาศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดงานในครั้งนี้ เป็นโครงการที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาจีน กับสาขาวิชาภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะนำแนวทางการทำงานและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมสำหรับชาวต่างประเทศที่จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และทำงาน ณ สถานประกอบการต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในประเทศไทย ให้แก่นักศึกษาจีนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 จำนวน 13 คน โดยจะได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้านตลาดแรงงานในประเทศไทยสำหรับชาวจีน กฎหมายไทยที่ชาวต่างประเทศควรรู้หากทำงานในประเทศไทย รวมถึงข้อควรปฏิบัติสำหรับการทำงานในประเทศไทย โดยมีนักวิชาการจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากร #96ปีราชภัฏนครสวรรค์ #NSRU ม.ราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 - รอบโควต้าพิเศษ ที่มหาวิทยาลัย 1-30 พ.ย.61 - รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน 1-15 ธ.ค.61 www.nsru.ac.th --------------------------------------------------------------- เรื่อง/ภาพ : อภิชาติ จุมพล นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ‪มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ http://www.nsru.ac.th ‪Facebook : nsrunews ‪Youtube : NSRU Channel https://bit.ly/2QXCbrC ‪Instagram : nsru_news https://bit.ly/2NLcNn1 Twitter : @NSRU_news https://bit.ly/2J15nez
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “ทำงานในประเทศไทย...เตรียมตัวอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหา” ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา พรหมมาศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดงานในครั้งนี้ เป็นโครงการที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาจีน กับสาขาวิชาภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะนำแนวทางการทำงานและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมสำหรับชาวต่างประเทศที่จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และทำงาน ณ สถานประกอบการต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในประเทศไทย ให้แก่นักศึกษาจีนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 จำนวน 13 คน โดยจะได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้านตลาดแรงงานในประเทศไทยสำหรับชาวจีน กฎหมายไทยที่ชาวต่างประเทศควรรู้หากทำงานในประเทศไทย รวมถึงข้อควรปฏิบัติสำหรับการทำงานในประเทศไทย โดยมีนักวิชาการจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากร #96ปีราชภัฏนครสวรรค์ #NSRU ม.ราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 - รอบโควต้าพิเศษ ที่มหาวิทยาลัย 1-30 พ.ย.61 - รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน 1-15 ธ.ค.61 www.nsru.ac.th --------------------------------------------------------------- เรื่อง/ภาพ : อภิชาติ จุมพล นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ‪มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ http://www.nsru.ac.th ‪Facebook : nsrunews ‪Youtube : NSRU Channel https://bit.ly/2QXCbrC ‪Instagram : nsru_news https://bit.ly/2NLcNn1 Twitter : @NSRU_news https://bit.ly/2J15nez

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 14:38 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23