Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดคีรีวงศ์ จ.นครสวรรค์

วันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 06:00 น.
วัดคีรีวงศ์ จ.นครสวรรค์

    วันที่ 26 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ภาสกร วรอาจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดคีรีวงศ์ จ.นครสวรรค์ ณ บริเวณพระจุฬามณีเจดีย์ ยอดเขาดาวดึงส์ วัดคีรีวงศ์ จ.นครสวรรค์ โดยมีขบวนนางฟ้าซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขบวนกลองยาว เดินนำพระสงฆ์เพื่อรับบิณฑบาต ข้าวสารอาหารแห้งจากผู้มาร่วมทำบุญตักบาตร โดยมีส่วนงานราชการ และประชาชนมาร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก สำหรับงานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะของวัดคีรีวงศ์ เริ่มจัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 เนื่องจาก ดร.พีระพล ไตรทศาวิทย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ในสมัยนั่น ได้ขี้นมากราบพระบรมสารีริกธาตุบนยอดเขาดางดึงส์และเห็นว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมีบรรยากาศสวยงามสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองนครสวรรค์โดยรอบได้อย่างชัดเจน จึงประกาศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์จึงได้ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์เริ่มจัดงานปรเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะหน้าองค์พระจุฬามณี บนยอดเขาดางดึงส์ ครั้งแรก เมื่อวันแรม 2 ค่ำ เดือน 11 พุทธศักราช 2547 เป็นต้นมา #96ปีราชภัฏนครสวรรค์ #NSRU มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 - รอบโควต้าพิเศษ ที่มหาวิทยาลัย 1-30 พ.ย.61 - รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน 1-15 ธ.ค.61 www.nsru.ac.th เรื่อง/ภาพ : อภิชาติ จุมพล งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ‪มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ http://www.nsru.ac.th ‪Facebook : nsrunews ‪Youtube : NSRU Channel https://bit.ly/2QXCbrC ‪Instagram : nsru_news https://bit.ly/2NLcNn1 Twitter : @NSRU_news https://bit.ly/2J15nez
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ภาสกร วรอาจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดคีรีวงศ์ จ.นครสวรรค์ ณ บริเวณพระจุฬามณีเจดีย์ ยอดเขาดาวดึงส์ วัดคีรีวงศ์ จ.นครสวรรค์ โดยมีขบวนนางฟ้าซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขบวนกลองยาว เดินนำพระสงฆ์เพื่อรับบิณฑบาต ข้าวสารอาหารแห้งจากผู้มาร่วมทำบุญตักบาตร โดยมีส่วนงานราชการ และประชาชนมาร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก สำหรับงานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะของวัดคีรีวงศ์ เริ่มจัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 เนื่องจาก ดร.พีระพล ไตรทศาวิทย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ในสมัยนั่น ได้ขี้นมากราบพระบรมสารีริกธาตุบนยอดเขาดางดึงส์และเห็นว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมีบรรยากาศสวยงามสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองนครสวรรค์โดยรอบได้อย่างชัดเจน จึงประกาศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์จึงได้ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์เริ่มจัดงานปรเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะหน้าองค์พระจุฬามณี บนยอดเขาดางดึงส์ ครั้งแรก เมื่อวันแรม 2 ค่ำ เดือน 11 พุทธศักราช 2547 เป็นต้นมา #96ปีราชภัฏนครสวรรค์ #NSRU มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 - รอบโควต้าพิเศษ ที่มหาวิทยาลัย 1-30 พ.ย.61 - รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน 1-15 ธ.ค.61 www.nsru.ac.th เรื่อง/ภาพ : อภิชาติ จุมพล งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ‪มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ http://www.nsru.ac.th ‪Facebook : nsrunews ‪Youtube : NSRU Channel https://bit.ly/2QXCbrC ‪Instagram : nsru_news https://bit.ly/2NLcNn1 Twitter : @NSRU_news https://bit.ly/2J15nez

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 06:00 น.

สถานที่จัดงาน
วัดคีรีวงศ์ จ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23