Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 10/2561

วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 16:09 น.
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี

    วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 14) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ คณบดี ผู้อำนวยการสำนักต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 14) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ คณบดี ผู้อำนวยการสำนักต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 16:09 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23