Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การแข่งขันกีฬาภายใน 2561 "ต้นพะยอมเกมส์" และ "พะยอมเกมส์"

วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 16:29 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 24 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่สานสัมพันธ์ "ต้นพะยอมเกมส์" และการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ "พะยอมเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชัั้นปี ทุกคณะร่วมงาน การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีด้วยการออกำลังกาย และการเล่นกีฬา ได้มีการนำความรู้ที่ได้รรับในห้องเรียนมาร่วมกันคิด สร้างสรรค์ และแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ "เป็นคนดีมีวินัย ใฝ่เรียนรู้สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตอาสา"
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่สานสัมพันธ์ "ต้นพะยอมเกมส์" และการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ "พะยอมเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชัั้นปี ทุกคณะร่วมงาน การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีด้วยการออกำลังกาย และการเล่นกีฬา ได้มีการนำความรู้ที่ได้รรับในห้องเรียนมาร่วมกันคิด สร้างสรรค์ และแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ "เป็นคนดีมีวินัย ใฝ่เรียนรู้สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตอาสา"

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 16:29 น.

สถานที่จัดงาน
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23