Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดสัมมนาวิชาการ “การกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย (ตามรัฐธรรมนูญ ปี 60) ไปในทิศทางใด

วันที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 14:38 น.
ห้องประชุมชอนตะวัน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

     วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามรัฐธรรมนูญ ปี 60) ไปในทิศทางใด” ณ ห้องประชุมชอนตะวัน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการในการจัดสัมมนาวิชาการ ซึ่งเป็นโครงการประกอบรายวิชาสัมมนาทางการเมืองการปกครองของสาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศ ความเป็นประชาธิปไตย ผ่านการนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล โดยยอมรับความแตกต่าง ทางด้านมุมมองและความคิด และเพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ ในหัวข้อ การกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามรัฐธรรมนูญ ปี 60) ไปในทิศทางใด โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และดร.รัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง เป็นวิทยากร #96ปีราชภัฏนครสวรรค์ #NSRU ???????????????????????????????????????????????????????? ????มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์???? ????#รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ????️ รอบโควต้าพิเศษ ที่มหาวิทยาลัย 1-30 พ.ย.61 ????️ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน 1-15 ธ.ค.61 ???? www.nsru.ac.th
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามรัฐธรรมนูญ ปี 60) ไปในทิศทางใด” ณ ห้องประชุมชอนตะวัน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการในการจัดสัมมนาวิชาการ ซึ่งเป็นโครงการประกอบรายวิชาสัมมนาทางการเมืองการปกครองของสาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศ ความเป็นประชาธิปไตย ผ่านการนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล โดยยอมรับความแตกต่าง ทางด้านมุมมองและความคิด และเพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ ในหัวข้อ การกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามรัฐธรรมนูญ ปี 60) ไปในทิศทางใด โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และดร.รัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง เป็นวิทยากร #96ปีราชภัฏนครสวรรค์ #NSRU ???????????????????????????????????????????????????????? ????มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์???? ????#รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ????️ รอบโควต้าพิเศษ ที่มหาวิทยาลัย 1-30 พ.ย.61 ????️ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน 1-15 ธ.ค.61 ???? www.nsru.ac.th

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 14:38 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมชอนตะวัน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23