Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นักศึกษารัฐศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง บูรพาท้องถิ่น

วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:53 น.
ห้องประชุมชอนตะวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15)

    วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกการเมืองการปกครอง ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “บูรพาท้องถิ่นภิวัตน์” ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) โดยได้รับเกียติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โครงการสัมมนาวิชาการ เป็นโครงการประกอบรายวิชาสัมมนาทางการเมืองการปกครองของสาขาวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยจะส่งผลให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการจัดสัมมนาในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งกระบวนการจัดสัมมนาในแต่ละขั้นตอน โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการในการจัดสัมมนาวิชาการ เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นประชาธิปไตยผ่านการนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล โดยยอมรับความแตกต่างทางด้านมุมมองและความคิด และให้นักศึกษาและผู้สนใจ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหัวข้อ “บูรพาท้องถิ่นภิวัตน์” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อธิการวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต มีนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคกลาง ผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่น และผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนา
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกการเมืองการปกครอง ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “บูรพาท้องถิ่นภิวัตน์” ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) โดยได้รับเกียติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โครงการสัมมนาวิชาการ เป็นโครงการประกอบรายวิชาสัมมนาทางการเมืองการปกครองของสาขาวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยจะส่งผลให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการจัดสัมมนาในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งกระบวนการจัดสัมมนาในแต่ละขั้นตอน โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการในการจัดสัมมนาวิชาการ เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นประชาธิปไตยผ่านการนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล โดยยอมรับความแตกต่างทางด้านมุมมองและความคิด และให้นักศึกษาและผู้สนใจ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหัวข้อ “บูรพาท้องถิ่นภิวัตน์” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อธิการวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต มีนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคกลาง ผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่น และผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนา

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:53 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมชอนตะวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15)

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23