Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มรภ.เทพสตรี ศึกษาดูงานการดำเนินงานหอพัก มรภ.นครสวรรค์

วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 15:00 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายมงคล แพทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิกาบดี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานหอพักนักศึกษาและหอพักบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้พูดคุยหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการหอพัก ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี จากนั้นรองอธิการบดี และบุคลากรหอพัก นำชมหอพักเทพธิดา หอพักสุขาวดี และหอพักเทวพิทักษ์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนไกรลาศ มีห้องพักอาคารละ 72 ห้อง รวม 144 ห้อง และอาคารหอพักย่านมัทรี ณ พื้นที่การศึกษาย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี มีห้องพักจำนวน 276 ห้อง โดยหอพักทุกแห่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นห้องพักแอร์ทุกห้อง มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในห้องครบที่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ทันที มีห้องอ่านหนังสือ ห้องพักผ่อน ห้องสำหรับทำกิจกรรม บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย สนามกีฬาสำหรับการออกกำลังกาย และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีบทบาทสำคัญในการปรับวิถีชีวิตนักศึกษา มุ่งมั่นให้บริการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้อย่างมีความสุข
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายมงคล แพทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิกาบดี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานหอพักนักศึกษาและหอพักบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้พูดคุยหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการหอพัก ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี จากนั้นรองอธิการบดี และบุคลากรหอพัก นำชมหอพักเทพธิดา หอพักสุขาวดี และหอพักเทวพิทักษ์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนไกรลาศ มีห้องพักอาคารละ 72 ห้อง รวม 144 ห้อง และอาคารหอพักย่านมัทรี ณ พื้นที่การศึกษาย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี มีห้องพักจำนวน 276 ห้อง โดยหอพักทุกแห่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นห้องพักแอร์ทุกห้อง มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในห้องครบที่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ทันที มีห้องอ่านหนังสือ ห้องพักผ่อน ห้องสำหรับทำกิจกรรม บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย สนามกีฬาสำหรับการออกกำลังกาย และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีบทบาทสำคัญในการปรับวิถีชีวิตนักศึกษา มุ่งมั่นให้บริการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้อย่างมีความสุข

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 15:00 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23