Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20

วันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 เวลา 17:17 น.

    เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20 -------------------------------------------------------------- " เส้นทางสู่ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ " หลักสูตรฯได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ สกอ.รับทราบ และได้รับการรับรองจากคุรุสภา "เรียนจบได้รับใบอนุญาตผู้บริหารฯ" เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 25 กันยายน 2561 รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน : 081-707-7910 อ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ : 085-530-3456 และ FB : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ------------------------------------------------- ระบบรับสมัครนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา https://goo.gl/b79BJs ------------------------------------------------- อ่านประกาศรับสมัครนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา https://goo.gl/h7Kikx ------------------------------------------------- อ่านประกาศการขยายเวลา รับสมัครนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา https://goo.gl/PBs1oZ
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20 -------------------------------------------------------------- " เส้นทางสู่ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ " หลักสูตรฯได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ สกอ.รับทราบ และได้รับการรับรองจากคุรุสภา "เรียนจบได้รับใบอนุญาตผู้บริหารฯ" เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 25 กันยายน 2561 รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน : 081-707-7910 อ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ : 085-530-3456 และ FB : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ------------------------------------------------- ระบบรับสมัครนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา https://goo.gl/b79BJs ------------------------------------------------- อ่านประกาศรับสมัครนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา https://goo.gl/h7Kikx ------------------------------------------------- อ่านประกาศการขยายเวลา รับสมัครนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา https://goo.gl/PBs1oZ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 เวลา 17:17 น.

สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23