Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษา มรภ.ภาคเหนือ

วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 20:15 น.
โรงแรม 42C The Chic Hotel

    วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรม 42C The Chic Hotel จ.นครสวรรค์ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม กระบวนการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานด้านกิจกรรมนักศึกษาให้เข้มแข็ง โดยความร่วมมือจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยจะมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายในครั้งต่อๆ ไป
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรม 42C The Chic Hotel จ.นครสวรรค์ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม กระบวนการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานด้านกิจกรรมนักศึกษาให้เข้มแข็ง โดยความร่วมมือจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยจะมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายในครั้งต่อๆ ไป

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 20:15 น.

สถานที่จัดงาน
โรงแรม 42C The Chic Hotel

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23