Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการ "Young Love รักเป็น ปลอดภัย" @NSRU

วันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 15:46 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการ "Young Love รักเป็น ปลอดภัย" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลือกวิธีใช้ วิธีคุมกำเนิดอย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มนักศึกษาและลดการทำแท้งไม่พึงประสงค์ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีการสร้างอนาคตที่ดี กิจกรรมในงานก่อนเริ่มการเสวนา มีกิจกรรมเกมหน้างาน รับรางวัล และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย จากนั้นเป็นการเสวนาหัวข้อ "Young Love รักเป็นปลอดภัย" โดยนายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพญาไท 2 และคุณชัชชัย จำเนียรกุล (บอล เชิญยิ้ม) ดารานักแสดง จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมายให้รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบโล่ โครงการ "Young Love รักเป็น ปลอดภัย" โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเทียบโอน ทุกสาขาวิชา ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการ "Young Love รักเป็น ปลอดภัย" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลือกวิธีใช้ วิธีคุมกำเนิดอย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มนักศึกษาและลดการทำแท้งไม่พึงประสงค์ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีการสร้างอนาคตที่ดี กิจกรรมในงานก่อนเริ่มการเสวนา มีกิจกรรมเกมหน้างาน รับรางวัล และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย จากนั้นเป็นการเสวนาหัวข้อ "Young Love รักเป็นปลอดภัย" โดยนายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพญาไท 2 และคุณชัชชัย จำเนียรกุล (บอล เชิญยิ้ม) ดารานักแสดง จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบหมายให้รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบโล่ โครงการ "Young Love รักเป็น ปลอดภัย" โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเทียบโอน ทุกสาขาวิชา ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรม

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 15:46 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23