Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมอาจารย์-บุคลากร ภาคการศึกษาที่ 1/2561

วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 20:46 น.
ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี

    วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความท้าทายเพื่อการอยู่รอดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี โดยอธิการบดีได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สู่การปฏิบัติ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากนั้นได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง หลักสูตรท้าทายเพื่อการอยู่รอดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากนั้นในช่วงบ่าย เป็นการประชุมหารือของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน เรื่อง แนวทางการแปลงนโยบาย ด้านการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ วิทยากรโดย ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ พัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความท้าทายเพื่อการอยู่รอดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี โดยอธิการบดีได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สู่การปฏิบัติ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากนั้นได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง หลักสูตรท้าทายเพื่อการอยู่รอดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากนั้นในช่วงบ่าย เป็นการประชุมหารือของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน เรื่อง แนวทางการแปลงนโยบาย ด้านการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ วิทยากรโดย ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ พัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 20:46 น.

สถานที่จัดงาน
ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23