Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" (WUNCA) ครั้งที่ 37

วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 19:27 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)

    การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" (WUNCA) ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" (WUNCA) ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 19:27 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23