Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ฉลองครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 07:00 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานฉลองครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยกิจกรรมภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 99 รูป ณ บริเวณองค์พระพุทธสัพพัญญูฯ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป ณ ห้องชอนตะวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 (อาคาร 15) พิธีคารวะบูรพาจารย์ ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ หอประชุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคารหอสมุด) การประกวดการแสดงวัฒนธรรมสี่ ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 1 จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ ส่วนที่ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) มีการแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆ อาทิ การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ spelling bee contest การแข่งขันตอบปัญหา การพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย การแข่งขันตอบปัญหาสำนวนไทย การประกวดกลอนสุภาพ หัวข้อ 96 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษา คอนเสิร์ตวงดนตรี Big Band จากสาขาวิชาดนตรี Music NSRU การแสดงฉ่อยหนุ่มลาดยาว สาวนครสวรรค์ โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการแสดงฉ่อย จากรายการจำอวดหน้าจอ โดยน้าโย่ง น้าพวง น้านง มีผู้ร่วมงานประกอบด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ทั้งอดีตและปัจจุบัน นักศึกษา ศิษย์เก่า นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ และประชาชนทั่วไปร่วมงานจำนวนมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานฉลองครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยกิจกรรมภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 99 รูป ณ บริเวณองค์พระพุทธสัพพัญญูฯ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป ณ ห้องชอนตะวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 (อาคาร 15) พิธีคารวะบูรพาจารย์ ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ หอประชุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคารหอสมุด) การประกวดการแสดงวัฒนธรรมสี่ ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 1 จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ ส่วนที่ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) มีการแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆ อาทิ การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ spelling bee contest การแข่งขันตอบปัญหา การพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย การแข่งขันตอบปัญหาสำนวนไทย การประกวดกลอนสุภาพ หัวข้อ 96 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษา คอนเสิร์ตวงดนตรี Big Band จากสาขาวิชาดนตรี Music NSRU การแสดงฉ่อยหนุ่มลาดยาว สาวนครสวรรค์ โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการแสดงฉ่อย จากรายการจำอวดหน้าจอ โดยน้าโย่ง น้าพวง น้านง มีผู้ร่วมงานประกอบด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ทั้งอดีตและปัจจุบัน นักศึกษา ศิษย์เก่า นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ และประชาชนทั่วไปร่วมงานจำนวนมาก

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 07:00 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23