Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 17:23 น.

    ** วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00-17.00 น. กิจกรรมปฐมนิเทศ และพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ** วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาและตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง) อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ** วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาใหม่ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษ นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง แต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ โดยในส่วนเข็มขัด หัวเข็มขัด กระดุมโลหะตรามหาวิทยาลัยฯ เข็มมหาวิทยาลัยฯ เนคไท มหาวิทยาลัยฯ จะมอบให้ในวันปฐมนิเทศ ดูรายละเอียดการแต่งกายเพิ่มเติมได้ที่ http://sd.nsru.ac.th/index.asp?content=shownews&newsid=000017
** วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00-17.00 น. กิจกรรมปฐมนิเทศ และพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ** วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาและตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง) อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ** วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาใหม่ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษ นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง แต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ โดยในส่วนเข็มขัด หัวเข็มขัด กระดุมโลหะตรามหาวิทยาลัยฯ เข็มมหาวิทยาลัยฯ เนคไท มหาวิทยาลัยฯ จะมอบให้ในวันปฐมนิเทศ ดูรายละเอียดการแต่งกายเพิ่มเติมได้ที่ http://sd.nsru.ac.th/index.asp?content=shownews&newsid=000017

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 17:23 น.

สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23