Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุม ครม.สัญจร ณ ม.ราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 16:56 น.
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    12 มิถุนายน 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน รร.สาธิต ให้การต้อนรับ ก่อนการประชุม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์​คลินิก นายแพทย์​อุดม คชินทร รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงศึกษาธิการ​ เยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกอบด้วย 1) ผลงานกิจกรรมสิ่งทอสร้างสรรค์ด้วยสีย้อมธรรมชาติ จากสมุนไพรและเครื่องทอลายอย่างง่าย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ได้ร่วมกันกับชุมชนในพื้นที่ 2) โครงการกิจกรรมค่าย Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) Idea Camp ซึ่งเป็นโครงการสำหรับนักศึกษาที่มีแนวคิดธุรกิจ และพร้อมต่อยอดเป็นผู้ประกอบการ โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ ประสานงานโดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 3) นิทรรศการผลงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4) นิทรรศการด้านการศึกษาการพัฒนาและผลิตครูด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะครุศาสตร์
12 มิถุนายน 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน รร.สาธิต ให้การต้อนรับ ก่อนการประชุม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์​คลินิก นายแพทย์​อุดม คชินทร รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงศึกษาธิการ​ เยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกอบด้วย 1) ผลงานกิจกรรมสิ่งทอสร้างสรรค์ด้วยสีย้อมธรรมชาติ จากสมุนไพรและเครื่องทอลายอย่างง่าย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ได้ร่วมกันกับชุมชนในพื้นที่ 2) โครงการกิจกรรมค่าย Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) Idea Camp ซึ่งเป็นโครงการสำหรับนักศึกษาที่มีแนวคิดธุรกิจ และพร้อมต่อยอดเป็นผู้ประกอบการ โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ ประสานงานโดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 3) นิทรรศการผลงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4) นิทรรศการด้านการศึกษาการพัฒนาและผลิตครูด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะครุศาสตร์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 16:56 น.

สถานที่จัดงาน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23