Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมสืบสานงานบุญสลากภัต ณ วัดสุคตวราราม

วันที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 20:10 น.
วัดสุคตวราราม (วัดยาง)

    วันที่ 3 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ พร้อมด้วย อาจารย์ปราณี เนรมิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณาจารย์ และบุคลากร ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมถวายสำรับภัตตาหาร ในงานบุญสลากภัต ณ วัดสุคตวราราม (วัดยาง) จ.นครสวรรค์ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่มีการปฏิบัติสือบทางมายาวนานแต่สมัยพุทธกาล
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ พร้อมด้วย อาจารย์ปราณี เนรมิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณาจารย์ และบุคลากร ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมถวายสำรับภัตตาหาร ในงานบุญสลากภัต ณ วัดสุคตวราราม (วัดยาง) จ.นครสวรรค์ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่มีการปฏิบัติสือบทางมายาวนานแต่สมัยพุทธกาล

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 20:10 น.

สถานที่จัดงาน
วัดสุคตวราราม (วัดยาง)

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23