Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สาขานิติศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักกฏหมาย

วันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 19:28 น.
ห้องร่มพะยอม อาคาร 8

    วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาบุลิกภาพสำหรับนักกฏหมาย ณ ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักกฎหมาย ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความมีจิตสำนึกทางสังคม รับผิดชอบในวิชาชีพนักกฎหมาย เป็นนักศึกษาที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีบุคลิกภาพที่ดี มีวินัยในตนเเอง ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะและทำตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว อาคารนฤมล ชมโฉม และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา อภิปรายเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายในสู่ความสำเร็จ" และ เรื่อง "การเสริมสร้างบุคลิกภาพสำหรับนักกฎหมายที่ดี" มีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่น 36
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาบุลิกภาพสำหรับนักกฏหมาย ณ ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักกฎหมาย ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความมีจิตสำนึกทางสังคม รับผิดชอบในวิชาชีพนักกฎหมาย เป็นนักศึกษาที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีบุคลิกภาพที่ดี มีวินัยในตนเเอง ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะและทำตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว อาคารนฤมล ชมโฉม และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา อภิปรายเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายในสู่ความสำเร็จ" และ เรื่อง "การเสริมสร้างบุคลิกภาพสำหรับนักกฎหมายที่ดี" มีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่น 36

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 19:28 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องร่มพะยอม อาคาร 8

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23