Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดสัมมนา การใช้ศิลปะและวรรณกรรมในการพัฒนาผู้เรียน

วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 17:01 น.
ลานอีเวนท์ ฮอลล์ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์

    วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ศิลปะและวรรณกรรมในการพัฒนาผู้เรียน ณ ลานอีเวนท์ ฮอลล์ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์ภาสกร วรอาจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ชีวิต วิธีคิดและสร้างสรรค์ผลงาน” วิทยากรโดย อ.โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ กวีซีไรท์ ปี พ.ศ.๒๕๔๔ อ.อลงกรณ์ หล่อวัฒนา ศิลปินด้านทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการกลุ่มย่อย (work shop) ด้านดนตรี หัวข้อ “การขับร้องเพลงลูกทุ่งพื้นฐาน” วิทยากรโดย รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง และ ครูมัลลิกา ชมภู ด้านวรรณกรรม วิทยากร โดย อ. โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ ด้านศิลปะ วิทยากร โดย อ.อลงกรณ์ หล่อวัฒนา มีผู้สนใจทั้งครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ศิลปะและวรรณกรรมในการพัฒนาผู้เรียน ณ ลานอีเวนท์ ฮอลล์ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์ภาสกร วรอาจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ชีวิต วิธีคิดและสร้างสรรค์ผลงาน” วิทยากรโดย อ.โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ กวีซีไรท์ ปี พ.ศ.๒๕๔๔ อ.อลงกรณ์ หล่อวัฒนา ศิลปินด้านทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการกลุ่มย่อย (work shop) ด้านดนตรี หัวข้อ “การขับร้องเพลงลูกทุ่งพื้นฐาน” วิทยากรโดย รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง และ ครูมัลลิกา ชมภู ด้านวรรณกรรม วิทยากร โดย อ. โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ ด้านศิลปะ วิทยากร โดย อ.อลงกรณ์ หล่อวัฒนา มีผู้สนใจทั้งครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 17:01 น.

สถานที่จัดงาน
ลานอีเวนท์ ฮอลล์ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23