Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุม 4 สภา หารือยกระดับพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:45 น.
ห้องประชุมพระบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จัดการประชุม 4 สภา เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับความท้าทายในการยกระดับการพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพระบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีนายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เผยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษาผ่านองคมนตรีว่าให้แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน ซึ่งจากพระบรมราโชบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มุ่งหวังที่จะพัฒนาให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ทันต่อการก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ดังนั้นการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีความมุ่งหวังให้ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหารทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ศูนย์ สำนัก ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนนำไปสู่การปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้เป็นไปตามความคาดหวัง และความต้องการของท้องถิ่น การประชุม 4 สภาในครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการอุดมศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 โดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา การบรรยายพิเศษเรื่อง หลักสูตรตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 อย่างไร โดย นาวาเอก ดร.บุญเรือง เกิดอรุณเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาพฤติกรรม และระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรวิจัยภาครัฐ การนำเสนอและเสวนาผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) และผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 20 ปี โดยรองอธิการบดีฝ่านวิจัยและนโยบาย การบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดย ดร.สมศักดิ์ ลิลา อาจารย์ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และที่ปรึกษาสำนักแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และการเสวนาเรื่อง ทิศทางการบริหารจัดการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สู่ความเป็นเลิศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยฯ สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ และผู้บริหารระดับคณะ ศูนย์ สำนักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมการประชุมเพื่อนำข้อเสนอแนะต่างๆ ร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ให้บรรลุเป้าหมาย พัฒนามหาวิทยาลัยฯ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไปอย่างยั่งยืน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จัดการประชุม 4 สภา เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับความท้าทายในการยกระดับการพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพระบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีนายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เผยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษาผ่านองคมนตรีว่าให้แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน ซึ่งจากพระบรมราโชบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มุ่งหวังที่จะพัฒนาให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ทันต่อการก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ดังนั้นการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีความมุ่งหวังให้ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหารทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ศูนย์ สำนัก ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนนำไปสู่การปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้เป็นไปตามความคาดหวัง และความต้องการของท้องถิ่น การประชุม 4 สภาในครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการอุดมศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 โดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา การบรรยายพิเศษเรื่อง หลักสูตรตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 อย่างไร โดย นาวาเอก ดร.บุญเรือง เกิดอรุณเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาพฤติกรรม และระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรวิจัยภาครัฐ การนำเสนอและเสวนาผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) และผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 20 ปี โดยรองอธิการบดีฝ่านวิจัยและนโยบาย การบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดย ดร.สมศักดิ์ ลิลา อาจารย์ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และที่ปรึกษาสำนักแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และการเสวนาเรื่อง ทิศทางการบริหารจัดการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สู่ความเป็นเลิศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยฯ สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ และผู้บริหารระดับคณะ ศูนย์ สำนักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมการประชุมเพื่อนำข้อเสนอแนะต่างๆ ร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ให้บรรลุเป้าหมาย พัฒนามหาวิทยาลัยฯ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไปอย่างยั่งยืน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:45 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมพระบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23