Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกสอน

วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 15:37 น.

    วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงานว่า นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาครูเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จะต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้บูรณาการความรู้ในวิชาครู และความรู้ในวิชาเฉพาะสาขาทั้งหมดสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจของการศึกษาวิชาชีพครู โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอน จำนวน 530 คน ในสถานศึกษาจำนวน 153 แห่ง ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร และกำแพงเพชร โดยกิจกรรมการปฐมนิเทศมีการบรรยายเรื่อง “ขั้นตอนระเบียบข้อขับคับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” โดยผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ และดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การบรรยายเรื่อง “บุคลิกภาพสะดุดตา วาจาสะดุดใจก่อนไปฝึกสอน” โดย ผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการมอบตัวเป็นศิษย์ ซึ่งมีผู้บริหาร และครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนต่างๆ มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงานว่า นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาครูเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จะต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้บูรณาการความรู้ในวิชาครู และความรู้ในวิชาเฉพาะสาขาทั้งหมดสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจของการศึกษาวิชาชีพครู โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอน จำนวน 530 คน ในสถานศึกษาจำนวน 153 แห่ง ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร และกำแพงเพชร โดยกิจกรรมการปฐมนิเทศมีการบรรยายเรื่อง “ขั้นตอนระเบียบข้อขับคับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” โดยผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ และดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การบรรยายเรื่อง “บุคลิกภาพสะดุดตา วาจาสะดุดใจก่อนไปฝึกสอน” โดย ผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการมอบตัวเป็นศิษย์ ซึ่งมีผู้บริหาร และครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนต่างๆ มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 15:37 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23