Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏ 4 สถาบัน ร่วมลงนาม MOU เครือข่ายด้านวิชาการและการบริหารจัดการ

วันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 14:33 น.
ห้องประชุมรัตนพิมาน อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายด้านวิชาการและบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมรัตนพิมาน อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงานว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพงานด้านวิชาการ ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีความเข้มแข็ง อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ผู้ลงนามประกอบด้วย ผศ.ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม และว่าที่ร้อยตรีหญิง ณิชชา ยิ่งนคร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นพยาน หลังเสร็จสิ้นการลงนาม นอกจากนี้ยังมีการร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกด้วย
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายด้านวิชาการและบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมรัตนพิมาน อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงานว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพงานด้านวิชาการ ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีความเข้มแข็ง อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ผู้ลงนามประกอบด้วย ผศ.ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม และว่าที่ร้อยตรีหญิง ณิชชา ยิ่งนคร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นพยาน หลังเสร็จสิ้นการลงนาม นอกจากนี้ยังมีการร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกด้วย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 14:33 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมรัตนพิมาน อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23