Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สืบสานประเพณีไทย “เทศกาลวันสงกรานต์” สรงน้ำพระพุทธสัพพัญญูฯ

วันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 15:41 น.
ลานพระพุทธสัพพัญญู

    วันที่ 21 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ ลานพระพุทธสัพพัญญู บรมครูประชานาถ สังฆราชอุทิศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ประกอบพิธีสรงน้ำพระ และเปลี่ยนผ้าอังสะ องค์พระพุทธสัพพัญญู บรมครูประชานาถ สังฆราชอุทิศ พระพุทธรูปปรจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายวีระ กิจเฉย นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ เป็นตัวแทนนักศึกษา กล่าวขอขมาและขอพรคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากนั้นนักศึกษาภาค กศ.บป. ร่วมสรงน้ำพระพุทธสัพพัญญูฯ และร่วมรดน้ำขอพรคณาจารย์
วันที่ 21 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ ลานพระพุทธสัพพัญญู บรมครูประชานาถ สังฆราชอุทิศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ประกอบพิธีสรงน้ำพระ และเปลี่ยนผ้าอังสะ องค์พระพุทธสัพพัญญู บรมครูประชานาถ สังฆราชอุทิศ พระพุทธรูปปรจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายวีระ กิจเฉย นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ เป็นตัวแทนนักศึกษา กล่าวขอขมาและขอพรคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากนั้นนักศึกษาภาค กศ.บป. ร่วมสรงน้ำพระพุทธสัพพัญญูฯ และร่วมรดน้ำขอพรคณาจารย์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 15:41 น.

สถานที่จัดงาน
ลานพระพุทธสัพพัญญู

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23