Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะวิทยาการจัดการร่วมกับคณะเทคโนฯ จัดประเพณีสงกรานต์

วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 14:19 น.

    วันที่ 20 เมษายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร และอาจารย์อาวุโส ณ บริเวณอาคาร 10 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมกล่าวอวยพรแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่มาร่วมงาน โดยมีรองอธิการบดี คณะผู้บริหารทั้งสองคณะ คณาจารย์ และบุคลากรร่วมงาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
วันที่ 20 เมษายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร และอาจารย์อาวุโส ณ บริเวณอาคาร 10 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมกล่าวอวยพรแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่มาร่วมงาน โดยมีรองอธิการบดี คณะผู้บริหารทั้งสองคณะ คณาจารย์ และบุคลากรร่วมงาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 14:19 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23