Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สดช. จัดฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ Smart Sign ON โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Thailand Free Wi-Fi ณ ม.ราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 10:17 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สดช.) ร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ Smart Sign ON “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ(Free Wi-Fi)” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการอบรม คุณฌาฎิวิทย์ ประยูรศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้แทนจาก สดช. ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งโครงการในครั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ได้ดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอรเน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์ สาธารณะ (Free Wi-Fi) เป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับบผู้ใช้งาน โดยจัดให้มีบริการระบบตรวจสอบสิทธิ (Smart Sign On) ผ่านทางชื่อบริการ @TH Wi-Fi โดยผู้ใช้งานลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวสามารถเข้าใช้งานบริการ Wi-Fi ของผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการด้วย Username และ Password เดียวกันทั่วประเทศได้ วัตถุประสงค์ของการจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักเรียน นักท่องเที่ยวได้รับทราบช่องทางและวิธีการเข้าใช้บริการและประโยชน์ของการใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะผ่านระบบ Smart Sign On อย่างถูกต้องและมีความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การสาธิตวิธีการใช้งานและวิธีการเข้าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ Free Wi-Fi และการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย โดยคุณนัคมน ชนะกิจการชัย จาก บมจ. กสท. โทรคมนาคม การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Thailand 4.0” วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยคุณชลกฤษ ฟองสายชล นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Internet of Things” รู้ทันอินเทอร์เน็ต อินเทรนกับชีวิตดิจิทัล โดย ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ ที่ปรึกษาโครงการ Smart City Innovations Hub นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญธุรกิจ Start Up และการตลาดดิจิทัล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนากว่า 600 คน
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สดช.) ร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ Smart Sign ON “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ(Free Wi-Fi)” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการอบรม คุณฌาฎิวิทย์ ประยูรศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้แทนจาก สดช. ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งโครงการในครั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ได้ดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอรเน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์ สาธารณะ (Free Wi-Fi) เป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับบผู้ใช้งาน โดยจัดให้มีบริการระบบตรวจสอบสิทธิ (Smart Sign On) ผ่านทางชื่อบริการ @TH Wi-Fi โดยผู้ใช้งานลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวสามารถเข้าใช้งานบริการ Wi-Fi ของผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการด้วย Username และ Password เดียวกันทั่วประเทศได้ วัตถุประสงค์ของการจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักเรียน นักท่องเที่ยวได้รับทราบช่องทางและวิธีการเข้าใช้บริการและประโยชน์ของการใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะผ่านระบบ Smart Sign On อย่างถูกต้องและมีความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การสาธิตวิธีการใช้งานและวิธีการเข้าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ Free Wi-Fi และการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย โดยคุณนัคมน ชนะกิจการชัย จาก บมจ. กสท. โทรคมนาคม การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Thailand 4.0” วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยคุณชลกฤษ ฟองสายชล นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Internet of Things” รู้ทันอินเทอร์เน็ต อินเทรนกับชีวิตดิจิทัล โดย ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ ที่ปรึกษาโครงการ Smart City Innovations Hub นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญธุรกิจ Start Up และการตลาดดิจิทัล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนากว่า 600 คน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 10:17 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23