Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร ร่วมสภากาแฟยามเช้า และรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09:37 น.
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

    11 เมษายน 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์วูฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมงานสภากาแฟยามเช้า และร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชารัฐหน่วยงานต่างๆ ร่วมงานจำนวนมาก
11 เมษายน 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์วูฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมงานสภากาแฟยามเช้า และร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชารัฐหน่วยงานต่างๆ ร่วมงานจำนวนมาก

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09:37 น.

สถานที่จัดงาน
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23