Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการ “พุทธบุตรบายศรีเพื่อปลูกฝังคุณธรรมนักรัฐศาสตร์”

วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 17:49 น.
ณ พุทธอุทยาน จ.นครสวรรค์

    วันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๑ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “พุทธบุตรบายศรีเพื่อปลูกฝังคุณธรรมนักรัฐศาสตร์” โดยมี ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ณ วัดภัทรสิทธาราม พุทธอุทยานนครสวรรค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ลักษณะนิสัย และมีสภาพจิตใจที่งดงาม เข้าใจหลักธรรมทางงพระพุทธศาสนาและนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ ๒ รวมทั้งสิ้น ๔๖๕ คน
วันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๑ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “พุทธบุตรบายศรีเพื่อปลูกฝังคุณธรรมนักรัฐศาสตร์” โดยมี ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ณ วัดภัทรสิทธาราม พุทธอุทยานนครสวรรค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ลักษณะนิสัย และมีสภาพจิตใจที่งดงาม เข้าใจหลักธรรมทางงพระพุทธศาสนาและนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ ๒ รวมทั้งสิ้น ๔๖๕ คน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 17:49 น.

สถานที่จัดงาน
ณ พุทธอุทยาน จ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23