Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 19:09 น.

    วันที่ 5 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายมงคล แพทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี อาจารย์นันทภัค ธนาอภินนท์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการพลเรือน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน
วันที่ 5 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายมงคล แพทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี อาจารย์นันทภัค ธนาอภินนท์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการพลเรือน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 19:09 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23