Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ร่วมลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09:00 น.
อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมเป็นสักขีพยานลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมเป็นสักขีพยานลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09:00 น.

สถานที่จัดงาน
อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23