Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฏนครสวรรค์ มอบเกียรติบัตรยกย่องศิษย์เก่าผู้อุทิศตนทำคุณประโยชน์ดีเด่นต่อสมาคมฯ

วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 18:09 น.
ห้องประชุมภูมิภัทราคม อาคาร 9 เขตการศึกษาย่านมัทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูมิภัทราคม อาคาร 9 เขตการศึกษาย่านมัทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 2560-2561 ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่อุทิศตนทำคุณประโยชน์ต่อสมาคมฯ 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา สนธิรักษ์ และอาจารย์ปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ เป็นศิษย์เก่าผู้อุทิศตนทำคุณประโยชน์ดีเด่น ต่อสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นที่ประจักษ์ ควรแก่การยกย่อง โดยมี นายกมล ศิริบรรณ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบ และรศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดี
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูมิภัทราคม อาคาร 9 เขตการศึกษาย่านมัทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 2560-2561 ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่อุทิศตนทำคุณประโยชน์ต่อสมาคมฯ 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา สนธิรักษ์ และอาจารย์ปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ เป็นศิษย์เก่าผู้อุทิศตนทำคุณประโยชน์ดีเด่น ต่อสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นที่ประจักษ์ ควรแก่การยกย่อง โดยมี นายกมล ศิริบรรณ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบ และรศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 18:09 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมภูมิภัทราคม อาคาร 9 เขตการศึกษาย่านมัทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23