Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย

วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 11:39 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี

    วันที่ 2 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา และวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วงดนตรีไทย สาขาวิชาดนตรี บรรเลงเพลงมหาชัย จากนั้นอาจารย์ณัฐวุฒิ เชื้อชวด สาขาวิชาภาษาไทย ขับเสภาเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ราชนารีคู่ศรีศิลป์” และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติฯ รำถวายพระพร ชุด “ระบำพะยอมสุคนชาติ ราชกุมารีศรีราชภัฏนครสวรรค์” โดยสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้ร่วมพิธี ร่วมลงนามถวายชัยมงคล และชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ “ศิลป์แห่งสยาม” ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงในของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นั้น ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และทรงปลูกต้นพะยอม ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยฯ ณ บริเวณหน้าหอวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ที่พระองค์ทรงมีพระกรุณาเมตตาต่อชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มาโดยตลอด
วันที่ 2 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา และวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วงดนตรีไทย สาขาวิชาดนตรี บรรเลงเพลงมหาชัย จากนั้นอาจารย์ณัฐวุฒิ เชื้อชวด สาขาวิชาภาษาไทย ขับเสภาเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ราชนารีคู่ศรีศิลป์” และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติฯ รำถวายพระพร ชุด “ระบำพะยอมสุคนชาติ ราชกุมารีศรีราชภัฏนครสวรรค์” โดยสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้ร่วมพิธี ร่วมลงนามถวายชัยมงคล และชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ “ศิลป์แห่งสยาม” ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงในของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นั้น ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และทรงปลูกต้นพะยอม ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยฯ ณ บริเวณหน้าหอวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ที่พระองค์ทรงมีพระกรุณาเมตตาต่อชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มาโดยตลอด

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เวลา 11:39 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23