Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีถวายราชสักการะ พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3

วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:39 น.
ศาลาประชาคม จ.นครสวรรค์

    วันที่ 31 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ตรงกับวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทางราชการถือเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อให้รัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชสมัยแห่งการครองราชย์นั้นทรงปกครองบ้านเมือง ให้ร่มเย็นเป็นสุขและพัฒนาให้ชาติไทย มีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งด้านการเมือง การทหาร ที่ทรงทำนุบำรุง และสามารถรักษาความเป็นชาติอธิปไตยไว้ได้ ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตล่วงเลยมา ๔๓ ปี พระองค์ก็ยังได้โปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ "เงินถุงแดง" ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน และเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วน และรักษาอำนาจอธิปไตย ไว้ได้จนทุกวันนี้ ทางราชการได้มีการถวายพระราชสมัญญาว่า "พระมหาเจษฎาราชเจ้า" อ้างอิงจาก http://www.lib.ru.ac.th/journal/mar/mar31-ThaiKing3rd.html
วันที่ 31 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ตรงกับวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทางราชการถือเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อให้รัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชสมัยแห่งการครองราชย์นั้นทรงปกครองบ้านเมือง ให้ร่มเย็นเป็นสุขและพัฒนาให้ชาติไทย มีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งด้านการเมือง การทหาร ที่ทรงทำนุบำรุง และสามารถรักษาความเป็นชาติอธิปไตยไว้ได้ ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตล่วงเลยมา ๔๓ ปี พระองค์ก็ยังได้โปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ "เงินถุงแดง" ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน และเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วน และรักษาอำนาจอธิปไตย ไว้ได้จนทุกวันนี้ ทางราชการได้มีการถวายพระราชสมัญญาว่า "พระมหาเจษฎาราชเจ้า" อ้างอิงจาก http://www.lib.ru.ac.th/journal/mar/mar31-ThaiKing3rd.html

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:39 น.

สถานที่จัดงาน
ศาลาประชาคม จ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23