Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมพิธีเนื่องในวันข้ารารพลเรือน ประจำปี 2561 จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 19:46 น.
ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

    วันนี้ (29 มี.ค.61) เวลา 09.00 น. นายมงคล แพทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันข้ารารพลเรือน ประจำปี 2561 จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี จากนั้นร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วม วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2472 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา
วันนี้ (29 มี.ค.61) เวลา 09.00 น. นายมงคล แพทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันข้ารารพลเรือน ประจำปี 2561 จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี จากนั้นร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วม วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2472 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 19:46 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23