Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การแสดงวิสัยทัศน์ ผู้เข้ารับการหยั่งเสียง ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 18:02 น.
ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในฐานะประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายมงคล แพทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิราช รัตนันต์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในฐานะกรรมการคณะกรรมการหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1. ดร.ไพศาล เครือแสง 2. อาจารย์ภาสกร วรอาจ และ 3. ดร.สนั่น กัลปา ณ ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้บุคลากร ลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 14 ชั้น 1 สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนได้ที่ www.nsru.ac.th หากไม่สะดวกลงคะแนนในวันที่ 4 เม.ย. สามารถลงคะแนนล่วงหน้าได้ในวันที่ 2-3 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น.
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในฐานะประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายมงคล แพทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิราช รัตนันต์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในฐานะกรรมการคณะกรรมการหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1. ดร.ไพศาล เครือแสง 2. อาจารย์ภาสกร วรอาจ และ 3. ดร.สนั่น กัลปา ณ ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้บุคลากร ลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 14 ชั้น 1 สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนได้ที่ www.nsru.ac.th หากไม่สะดวกลงคะแนนในวันที่ 4 เม.ย. สามารถลงคะแนนล่วงหน้าได้ในวันที่ 2-3 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น.

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 18:02 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23